• Αρχική /
 • Πολιτική εγγύησης και κάρτες εγγύησης

Πολιτική εγγύησης και κάρτες εγγύησης

Η LORGAR σας ευχαριστεί που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Είμαστε βέβαιοι ότι ο εξοπλισμός που έχετε αγοράσει θα σας εξυπηρετήσει για πολλά χρόνια εάν ακολουθήσετε τους κανόνες λειτουργίας και αποθήκευσης. 

Κάρτα εγγύησης

Μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την κάρτα εγγύησης:
ανατολική Ευρώπη
Δυτική Ευρώπη
Χώρες της Βαλτικής
Ασία, Αφρική και Αραβόφωνες χώρες

1. Γενικοί όροι εγγύησης 

Η LORGAR παρέχει 24 μήνες περιορισμένη εγγύηση για τα προϊόντα της, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την τοπική νομοθεσία.

Ως περίοδος εγγύησης νοείται μια ημερολογιακή περίοδος κατά την οποία ο Κατασκευαστής αναλαμβάνει να παρέχει επισκευή εγγύησης της συσκευής στον τελικό χρήστη.

Η περίοδος εγγύησης υπολογίζεται από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό χρήστη, που αναφέρεται στο έγγραφο που επιβεβαιώνει την αγορά.

Τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την αγορά είναι:

 • Γνήσιο δελτίο εγγύησης, σωστά συμπληρωμένο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με το σωστό και σαφώς συμπληρωμένο «μοντέλο», «σειριακό αριθμό», «ημερομηνία πώλησης»; πεδία, με τη σφραγίδα του εμπορικού οργανισμού που περιέχει το όνομά του.
 • Απόδειξη ταμειακής μηχανής ή άλλο έγγραφο διακανονισμού εγκεκριμένο από τη νομοθεσία.

2. Αποποίηση ευθυνών 

Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει:

 • μηχανικές βλάβες, ρύπανση ή βλάβες που έχουν προκύψει χωρίς υπαιτιότητα του κατασκευαστή:
 • δυσλειτουργίες που προκύπτουν από κακή χρήση ή ακατάλληλη λειτουργία·
 • ζημία που προκύπτει από ενέργειες τρίτων ή ανωτέρα βία·
 • ελαττώματα της συσκευής που προκύπτουν από έκθεση σε ατμοσφαιρικά φαινόμενα ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, παραβιάσεις των κανόνων εγκατάστασης ή/και αποθήκευσης·
 • ζημιές που προκαλούνται από πλευρικά αντικείμενα, υγρά, έντομα, ζώα που μπαίνουν μέσα στη συσκευή.
 • ζημιές που προκαλούνται από οικιακούς παράγοντες: υψηλή υγρασία, σκόνη, επιθετικό περιβάλλον κ.λπ.
 • φυσική φθορά του εξοπλισμού.
 • μέρη της συσκευής που φθείρονται με την πάροδο του χρόνου, καθώς και μέρη που σπάνε εύκολα: γυαλί, πλαστικό, λαμπτήρες κ.λπ.
 • εάν ο σειριακός αριθμός ή η εργοστασιακή σφραγίδα είναι κατεστραμμένος ή λείπει·
 • εάν οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πιστοποιητικό εγγύησης αλλάξουν με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατασκευαστή·
 • ελαττώματα της συσκευής που προκαλούνται από την αστάθεια του ηλεκτρικού δικτύου, οι κανόνες λειτουργίας του οποίου δεν πληρούν τα καθιερωμένα πρότυπα.
 • ελαττώματα της συσκευής που προκαλούνται από σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (κεραυνός, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λπ.), που είναι πέρα από τον έλεγχο του κατασκευαστή, καθώς και από απρόσεκτο χειρισμό της συσκευής.
 • απαιτήσεις για τροποποιήσεις στη σχεδίαση της συσκευής προκειμένου να προσαρμοστεί στις τοπικές συνθήκες που διαφέρουν από αυτές της χώρας για την οποία σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε ή/και πιστοποιήθηκε η συσκευή·
 • αξιώσεις σχετικά με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής, εάν τα τρέχοντα χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σε αυτά που δηλώνονται από το εργοστάσιο του κατασκευαστή·
 • αναλώσιμα, εκτός εάν η αστοχία οφείλεται σε ελάττωμα στα υλικά ή στην ποιότητα κατασκευής·
 • καλλυντικές βλάβες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, γρατσουνιές, βαθουλώματα, σπασμένα/σκισμένα πλαστικά, χαρτί, χαρτόνια ή άλλα μέρη υλικών που καταστρέφονται εύκολα·
 • ζημιές που προκαλούνται από χρήση με προϊόντα άλλων κατασκευαστών·
 • ζημιές που προκύπτουν από συντήρηση (συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων και επεκτάσεων) που εκτελούνται από άτομα άλλα από τους αντιπροσώπους της LORGAR ή τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της LORGAR.
 • προϊόντα που έχουν αλλάξει τη λειτουργικότητα ή τα χαρακτηριστικά τους χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της LORGAR.

Καρέκλες παιχνιδιών LORGAR: Οι ακόλουθες ενέργειες και ζημιές εξαιρούνται από την εγγύηση:

 • Υλικά (π.χ. ύφασμα, δέρμα ή άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των Προϊόντων και είναι επιρρεπή στη φθορά, εκτός από τις περιπτώσεις που αιτία των ελαττωμάτων είναι τα ελαττώματα του υλικού ή της ποιότητας παραγωγής;
 • Καλλυντικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων γρατσουνιών, βαθουλωμάτων, σπασμένων/σκισμένων πλαστικών, υφασμάτων, δέρματος, χαρτιού, χαρτοκιβωτίων ή άλλων εξαρτημάτων από υλικά που καταστρέφονται εύκολα.
 • ζημιές που προκαλούνται από λάθος χειρισμό, κακή χρήση, επαφή με υγρά, φωτιά ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και από επαφή με έντομα ή ζώα·
 • ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση της καρέκλας LORGAR κατά παράβαση των διατάξεων των εγχειριδίων, των προδιαγραφών ή άλλων δημοσιευμένων συστάσεων της LORGAR·
 • ζημιές που προκύπτουν από συντήρηση (συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων και επεκτάσεων) που εκτελούνται από άτομα άλλα από τους αντιπροσώπους της LORGAR ή τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της LORGAR.
 • προϊόντα που έχουν αλλάξει τη λειτουργικότητα ή τα χαρακτηριστικά τους χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της LORGAR.
 • ελαττώματα που προκαλούνται από φυσική φθορά του προϊόντος.
 • εμφανίστηκαν ελαττώματα ή ζημιές κατά τη χρήση των καρεκλών LORGAR για εμπορικούς σκοπούς.
 • οι ζημιές εμφανίστηκαν ως αποτέλεσμα ακατάλληλης μεταφοράς ή μετακίνησης της καρέκλας με υπαιτιότητα του πελάτη.
 • εμφανίστηκαν ζημιές ως αποτέλεσμα της χρήσης της καρέκλας σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα προϊόντα LORGAR δεν προορίζονται για "κρίσιμες εφαρμογές"!

"Κρίσιμες εφαρμογές" σημαίνει συστήματα υποστήριξης ζωής, ιατρικές εφαρμογές, συνδέσεις με εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές, εμπορικές μεταφορές, πυρηνικό εξοπλισμό ή συστήματα και οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή στην οποία η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο ή υλική ζημιά.

Τα μειονεκτήματα του προϊόντος δεν περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Η μυρωδιά νέου πλαστικού ή καουτσούκ που εκπέμπεται από το προϊόν κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας.
 • Αλλαγή χρωματικής απόχρωσης, γυαλάδα εξαρτημάτων εξοπλισμού κατά τη λειτουργία.
 • Θόρυβοι (που δεν υπερβαίνουν τα υγειονομικά πρότυπα) που σχετίζονται με τις αρχές λειτουργίας των επιμέρους εξαρτημάτων του προϊόντος, και συγκεκριμένα:

-    θαυμαστές;

-    βαλβίδες νερού;

-    ηλεκτρικά ρελέ;

-    ηλεκτροκινητήρες;

-    ζώνες;

-    συμπιεστές;

 • Θόρυβοι που προκαλούνται από φυσική φθορά (γήρανση) υλικών, και συγκεκριμένα:

- τρίξιμο κατά τη θέρμανση/ψύξη;

- τρίζει;

- Μικρό χτύπημα των κινούμενων μηχανισμών.

- την ανάγκη αντικατάστασης αναλώσιμων και εξαρτημάτων φθοράς που έχουν καταστεί άχρηστα ως αποτέλεσμα της φυσικής φθοράς τους.

3. Προϋποθέσεις για την απόκτηση εγγύησης

Οι υποχρεώσεις εγγύησης για τις συσκευές LORGAR μπορούν να εκπληρωθούν με αντικατάσταση με συσκευή παρόμοιας λειτουργικότητας (στην περίπτωση αυτή καθιερώνεται νέα περίοδος εγγύησης)

Για να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σημείο πώλησης της συσκευής με τον λογαριασμό πληρωμής και το ελαττωματικό προϊόν.

Οι επισκευές εγγύησης ισχύουν για συσκευές LORGAR που καθίστανται ελαττωματικές μετά την πώληση του προϊόντος στον τελικό χρήστη, με την προϋπόθεση ότι:

• ο όρος εγγύησης της συσκευής ισχύει.

• το ελάττωμα του προϊόντος δεν προκαλείται από παραβίαση των κανόνων λειτουργίας: μηχανική βλάβη, εισροή υγρών, πλευρικά αντικείμενα, έντομα, επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, άλλοι λόγοι που δεν σχετίζονται με την παραγωγή.

• υπάρχει σωστά και σαφώς συμπληρωμένο, έντυπο ή ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εγγύησης κατασκευαστή ή οικονομικό έγγραφο που επιβεβαιώνει το γεγονός της αγοράς (απόδειξη ταμειακής μηχανής, απόδειξη πώλησης, δελτίο παράδοσης, απόδειξη διακανονισμού ή άλλο οικονομικό έγγραφο που συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία).